info@gfpack.gr
(+30) 22950 - 42815
GF Pack > ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING ΑΕ

Από το 1969 η εταιρεία FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE παράγει λύσεις πλαστικής και εύκαμπτης συσκευασίας για διάφορους τομείς όπως λιανικό εμπόριο, τρόφιμα, βιομηχανία, ποτά, προσωπική φροντίδα.
Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE και είναι το μέσο για να κοινοποιηθούν και να διευκρινιστούν οι αρχές της εταιρείας.

O Κώδικας είναι κοινοποιημένος:

  • σε όλο το προσωπικό της εταιρείας FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE και
  • στα ενδιαφερόμενα μέρη,

μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης (www.gfpack.gr)

Οποιαδήποτε παρατήρηση ή καταγγελία, για τα όσα αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα, πραγματοποιούνται μέσω email στο customerservice@flexia.gr

Βασικές Αρχές

Οι βασικές αρχές του κώδικα δεοντολογίας που τηρεί η εταιρεία FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE είναι οι εξής :

Αρχή 1η. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 Η εργασία στην εταιρεία FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE δεν μπορεί να είναι ακούσια, υποχρεωτική ή καταναγκαστική και να επιβάλλεται χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου.
1.2 Οι εργαζόμενοι δεν εξαναγκάζονται να καταθέτουν εγγυήσεις, ταυτότητα ή άλλα αναγκαία σε αυτούς έγγραφα τα οποία φυλάσσει ο εργοδότης, έτσι ώστε να μπορούν και να είναι ελεύθεροι να παραιτηθούν από την εργασία τους όταν το θέλουν – και αφού έχουν δώσει εύλογη προειδοποίηση.

Αρχή 2η. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2.1 Οι εργαζόμενοι, χωρίς εξαιρέσεις, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ή να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά.
2.2 Δεν γίνονται διακρίσεις σε βάρος των εκπροσώπων των εργαζομένων και τους παρέχεται η δυνατότητα να εκτελούν τα σχετικά τους καθήκοντα στο χώρο εργασίας.

Αρχή 3η. ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.1 Στην FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE παρέχεται περιβάλλον εργασίας όπου τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, που προσδιορίζονται με βάση την υπάρχουσα γνώση της βιομηχανικής δραστηριότητας και των πιθανών ειδικών κινδύνων. Λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και τραυματισμών που
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, με την ελαχιστοποίηση (κατά το δυνατόν και με βάση την λογική) των αιτίων των κινδύνων που είναι εγγενείς του εργασιακού περιβάλλοντος.
3.2 Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται τακτικά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και η εκπαίδευση καταγράφεται. Η εκπαίδευση αυτή επαναλαμβάνεται για τους νέους εργαζόμενους και για όσους αλλάζουν καθήκοντα.
3.3 Στους εργαζόμενους παρέχεται πρόσβαση σε καθαρές τουαλέτες και πόσιμο νερό και εάν απαιτείται και σε καθαρές εγκαταστάσεις για διατήρηση φαγητού.
3.4 Η FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή βίας (σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής, λεκτικής κλπ.) κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
3.5 Οι εργαζόμενοι δεσμεύονται να μην καταναλώνουν αλκοόλ κατά την διάρκεια της εργασίας τους και να μην καπνίζουν στα σημεία που αυτό δεν επιτρέπεται (σήμανση). Η παρουσία εύφλεκτων υλικών στην παραγωγική διαδικασία δεν επιτρέπει να επαναπαύεται κανείς στο θέμα του καπνίσματος.

Αρχή 4η. ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 Η FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE δεν απασχολεί παιδιά για εργασία.
4.2 Η εταιρεία FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE είναι διατεθειμένη να συμμετέχει σε προγράμματα που έχουν στόχο την απαλλαγή από την εργασία κάθε παιδιού που θα βρεθεί να εκτελεί παιδική εργασία ώστε αυτό να μπορέσει να συμμετέχει και να παραμείνει σε ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, μέχρι να ενηλικιωθεί. Ως «παιδί» ορίζεται το άτομο ηλικίας κάτω των 15 χρονών ή κάτω από την ηλικία ολοκλήρωσης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
4.3 Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών δεν προσλαμβάνονται για εργασία στην Γεωργίου ΑΕ.

Αρχή 5η. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1 Οι μισθοί και τα επιδόματα / παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE καλύπτουν τουλάχιστον τα εκ του νόμου προβλεπόμενα.
5.2 Σε όλους τους εργαζόμενους στην FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE δίνονται πριν προσληφθούν πληροφορίες για τις συνθήκες πρόσληψής τους και όσον αφορά τον τακτικό μισθό ή το ημερομίσθιό τους. Ομοίως γίνεται και κάθε φορά που πληρώνονται με την παροχή πληροφοριών για τις πιθανές πρόσθετες αμοιβές που αφορούν κάθε περίοδο πληρωμής.
5.3 Δεν επιτρέπονται μειώσεις ή κρατήσεις που δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.
5.4 Οι ώρες εργασίας των εργαζομένων, εξαιρουμένων των υπερωριών είναι σύμφωνες με την εθνική εργατική νομοθεσία και τις ατομικές συμβάσεις.
5.5 Οι τυχόν υπερωρίες χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: την συχνότητά τους, το ωράριο τακτικής εργασίας κάθε εργαζόμενου και του εργατικού δυναμικού συνολικά. Οι τυχόν υπερωρίες δεν χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν την τακτική απασχόληση και αμείβονται πάντα με υψηλότερες αποδοχές από την τακτική εργασία.

Αρχή 6η. ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΩΝ

6.1 Στην εταιρεία FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE δεν γίνονται διακρίσεις στις προσλήψεις, στις πληρωμές, στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις προαγωγές, στις απολύσεις ή τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ηλικία, την πιθανή αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την συμμετοχή σε συνδικάτα ή τις πολιτικές προτιμήσεις. 6.2 Κακομεταχείριση ή πειθαρχικά μέτρα με τη χρήση βίας, η απειλή χρήσης τους, η σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση και η προφορική κακομεταχείριση ή άλλες μορφές εκφοβισμού απαγορεύονται.
6.3 Η εταιρεία ενθαρρύνει την εσωτερική επικοινωνία και την αποτελεσματική ενημέρωση όλων των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό γίνονται αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων και οργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις.
6.4 Για το προσωπικό της εταιρίας, υπάρχει δυνατότητα έκφρασης παραπόνου, προτάσεων βελτίωσης ή καταγγελίας (ανώνυμα ή επώνυμα) μέσω κυτίων αναφορών σε κοινόχρηστα σημεία της εγκατάστασης. Όλα τα παράπονα, οι προτάσεις και καταγγελίες των εργαζομένων διαχειρίζονται με αμεσότητα και εχεμύθεια από την διοίκηση.

Αρχή 7η. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ

7.1 Η FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE επιδιώκει σταθερές συνεργασίες με αξιόπιστους προμηθευτές που στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην τήρηση των βασικών αρχών που περιγράφονται στον παρόντα κώδικα.
7.2 Οι αξιολογήσεις των προσφορών των προμηθευτών βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Απαγορεύεται η παροχή ή λήψη οποιωνδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών ή παρόμοιων πληρωμών, οποιουδήποτε τύπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE .
7.3 Η FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE είναι αντίθετη σε κάθε μορφής δωροδοκία για επιχειρηματικό ή οικονομικό όφελος. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν προσφέρουν / λαμβάνουν οποιοδήποτε δώρο ή πληρωμή που αποτελεί ή μπορεί να ερμηνευθεί ως δωροδοκία. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Διοίκηση.
7.4 Η FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από την εταιρεία διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και διαφάνειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, καθώς και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Αρχή 8η. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

8.1 Το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή καθιστά διαθέσιμες με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες της εταιρείας FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE που είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες (περιλαμβανομένων πληροφοριών των πελατών, συνεργατών της κλπ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).
8.2 Εμπιστευτικές ή απόρρητες είναι πληροφορίες που δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό (ενδεικτικά, στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, πληροφορίες τιμολόγησης, κατάλογοι πελατών – προμηθευτών, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα, πλάνα για εξαγορές ή συγχωνεύσεις, στρατηγικοί στόχοι, πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης κλπ.).
8.3 Είναι υποχρέωση του προσωπικού της FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE να διαφυλάττει τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες, ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που βρέθηκαν στην κατοχή του και σε γνώση του, και να μην τις κοινοποιεί σε πρόσωπα εκτός της επιχείρησης, περιλαμβανομένων μελών του οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος. Η ως άνω υποχρέωση υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και μετά τη λύση αυτής για οποιονδήποτε λόγο. Περαιτέρω, το προσωπικό οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά ή απόρρητα από την κείμενη νομοθεσία. Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να είναι και πληροφορίες που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα ή με ευρεσιτεχνίες της FLEXIAGEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE.

Συμμόρφωση και τήρηση του Κώδικα

Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων της εταιρείας FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING ΑΕ να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να ζητούν καθοδήγηση, όταν αυτό απαιτείται, και να συμμορφώνονται με το πνεύμα και το περιεχόμενό του.
Ο παρών Κώδικας δεσμεύει όλους, όσους εργάζονται στην Εταιρεία ανεξάρτητα από τον χρόνο πρόσληψής τους και από την συμβατική μορφή της σύμβαση ή τη διάρκειά της, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους και ανεξαρτήτως της ιεραρχικής θέσης που κατέχουν.
Οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν πρέπει να επιδεικνύουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της. Υποχρεούνται να διαφυλάττουν εμπιστευτικές πληροφορίες και να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι στο πλαίσιο της εργασίας τους συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να θέτουν υπόψη τους τον Κώδικα και να υποδεικνύουν, αν αυτό απαιτείται, τη συμμόρφωσή τους με το περιεχόμενό του. Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να αναφέρουν παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις του Κώδικα στον υπεύθυνο του τμήματός τους ή και στη διοίκηση.

Παράβαση του Κώδικα

Η διαχείριση των παραβάσεων του Κώδικα ανατίθεται στην διοίκηση της Εταιρείας FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE, η οποία ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, έχει το δικαίωμα να προβεί σε πειθαρχικές ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον κανονισμό εργασίας και τις εταιρικές διαδικασίες.

Ισχύς του Κώδικα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίνεται από την διοίκηση της εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη ώστε να διασφαλίζει ότι οι αρχές που ενσωματώνονται στον Κώδικα κοινοποιούνται, γίνονται κατανοητές και τηρούνται από όλους τους εργαζομένους. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα παρακολουθείται τακτικά. Οι σχετικές διαπιστώσεις που διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του, καθώς και η περαιτέρω αναθεώρησή του είναι ευθύνη της διοίκησης. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή ακυρώσεις θα γνωστοποιούνται ανάλογα και ο ισχύων Κώδικας θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gfpack.gr). Η ισχύς του παρόντος Κώδικα αρχίζει άμεσα μετά την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όραμα της FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE είναι να γίνει μία επιχείρηση με ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας.
Η πολιτική ποιότητας της FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE συνίσταται κατ’ αρχήν στην ικανοποίηση των πελατών της και στην πλήρη κάλυψη των αναγκών τους με σταθερά εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα.
Για το σκοπό αυτό η FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ελέγχοντας τις παραλαμβανόμενες πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της.
Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, επειδή πιστεύουμε στην συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

  1. την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015
  2. την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ότι αφορά στην ποιότητα
  3. τον διαρκή εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών
  4. το σεβασμό και την εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στα παραγόμενα προϊόντα αλλά και στο περιβάλλον.
  5. την ελάττωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων κατά την παραγωγή
  6. τη διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
  7. τη διαρκή καινοτομία ως προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE .